The Textile Institute
497610 – J Alan Smith 225690 – John Brian Hamilton