The Textile Institute
583640 – Edward Brice Wilson CText FTI 543470 – Arthur Vernon Tomes 373060 – Milan Mladek 418500 – James Pedlow